Sentemo

Sentemor

Użyte narzędziaUsed tools

Biblioteka do wydajnej klasyfikacji tekstu i uczenia się reprezentacji fastText

fastText - Library for efficient text classification and representation learning

Instrukcja Instructions

1

Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst (pliki doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony

Drop file/link or write/paste text. The following formats will be automatically converted to text: doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL.

Upon completion data will be displayed in CCL format

Opcje

Options

Wynik

Result

Polaryzacja wydźwięku emocjonalnego

Polarization of emotional overtones

Histogram wydźwięku emocjonalnego

Histogram of emotional overtones

Rozkład wydźwięku emocjonalnego

Emotional overtones ratio