Inkluz - interfejs do wykrywania w polskim tekście obcojęzycznych wtrąceń

Inkluz - interface for detecting foreign language inclusions in Polish text

Użyte narzędziaUsed tools

Konwerter plików do tekstu Apache Tika

Apache Tika - files to text converter

Inkluz

Instrukcja Instructions

1

Należy wpisać/wkleić tekst, rozmiar tekstu jest ograniczony

Write/paste text. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy oraz przycisk służący do pobrania przetworzonego pliku

Upon completion, a result file and button to download the processed file will be displayed

Wynik

Result