Wielojęzyczny system analizy podobieństwa tekstów

Multilingual texts similarity analysis

Instrukcja Instructions

1

Należy wybrać pliki, które chcesz przeanalizować - paczka ZIP, adres URL, czy pliki z repozytorium dSpace / nextCloud. Korpusem jest dowolna paczka plików z różnymi tekstami

Choose corpus of texts you want to analyse - it may be a ZIP package, URL address or files from dSpace / nextCloud repository

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się szereg opcji takich jak: "interaktywne drzewo", czy "mapa ciepła". Po wybraniu jednej z opcji wyświetli się nowa strona wraz ze szczegółowym wynikiem

Upon completion a number of options will be displayed such as: "interactive tree" or "heatmap". After choosing one of the options new page with detailed result will be displayed

Opcje podstawowe Basic options

Wybierz język tekstów w korpusie Choose language of texts in corpus
It allows to divide texts into smaller chunks with predefined size (in bytes). The boundary of words is preserved.

Adres pliku (zip)

URL of zip file

Przykładowe korpusy

Example corpora


Źródło plików- Twoje prywatne pliki przechowywane w serwisie CLARIN-PL Nextcloud. Files source- your private files stored in CLARIN-PL Nextcloud service.

Wynik

Result