Rozpoznawania wyrażeń przestrzennych

Recognition of spatial expressions

Użyte narzędziaUsed tools

Konwerter plików do tekstu Apache Tika

Apache Tika - files to text converter

Analizator morfologiczny Morfeusz 2 ze słownikiem SGJP

Morfeusz 2 with SGJP dictionary (for morphological analysis)

Narzędzia wyznaczania nazw własnych Liner2, Spejd, Spatial

Liner2, Spejd, Spatial

InstrukcjaInstructions

1

Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst (pliki doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony

Drop file/link or write/paste text. The following formats will be automatically converted to text: doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie JSON. W zakładce "XML" można przejrzeć wynik przetworzonego tekstu w sformatowanym JSON'ie z wcięciami w kodzie

Upon completion data will be displayed in JSON format. In "XML" tab you can see the result of processed text in formatted JSON with indentation in code

Wynik

Result