Rozpoznawanie relacji pomiędzy anotacjami w tekście

Recognizing the relationship between annotations in the text

Użyte narzędziaUsed tools

Konwerter plików do tekstu Apache Tika

Apache Tika - files to text converter

Analizator morfologiczny Morfeusz 2 ze słownikiem SGJP

Morfeusz 2 with SGJP dictionary for morphological analysis

ReSpa

Instrukcja Instructions

1

Należy wpisać/wkleić tekst, rozmiar tekstu jest ograniczony

Write/paste text. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL

Upon completion data will be displayed in CCL format

Wynik

Result