Sprawdzanie pisowni w tekście

Check the spelling of the text

Użyte narzędziaUsed tools

Instrukcja Instructions

1

Aby poprawić tekst należy go wpisać/wkleić w oknie 'Pole tekstowe', rozmiar tekstu jest ograniczony. W przypadku wielu tekstów, plik .zip należy wczytać w zakładce 'Wczytaj korpus'. Rozmiar pliku jest ograniczony.

Write/paste text. In the case of many texts, the .zip file should be loaded in the "Load corpus" tab. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się poprawiony tekst

Upon completion corrected data will be displayed.

Wynik

Result