Porównywanie korpusów

Comparing corpora

Instrukcja Instructions

1

Należy wybrać pliki, które chcesz przeanalizować - paczka ZIP, adres URL, czy pliki z repozytorium dSpace / nextCloud. Korpusem jest dowolna paczka plików z różnymi tekstami

Choose corpus of texts you want to analyse - it may be a ZIP package, URL address or files from dSpace / nextCloud repository

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

Wczytaj dwa korpusy, które chcesz porównać

Load two corporas you want to compare

Opcje Options

Adres pliku (zip)

URL of zip file

Przykładowe korpusy

Example corpora

Korpus dSpace

dSpace corpus

Wybrano: "Żeromski"

Źródło plików - publiczne korpusy serwisu CLARIN-PL dSpace

Files source- public corpora of CLARIN-PL dSpace service

Wczytywanie danych...Loading data...

Źródło plików- Twoje prywatne pliki przechowywane w serwisie CLARIN-PL Nextcloud. Files source- your private files stored in CLARIN-PL Nextcloud service.

Adres pliku (zip)

URL of zip file

Przykładowe korpusy

Example corpora

Korpus dSpace

dSpace corpus

Wybrano: "Żeromski"

Źródło plików - publiczne korpusy serwisu CLARIN-PL dSpace

Files source- public corpora of CLARIN-PL dSpace service

Wczytywanie danych...Loading data...

Źródło plików- Twoje prywatne pliki przechowywane w serwisie CLARIN-PL Nextcloud. Files source- your private files stored in CLARIN-PL Nextcloud service.