Strona główna Main page RepozytoriumRepository Dla partnerówPartners Kontakt Contact English Polski

Podobieństwo tekstów w języku angielskim

Similarity

Interfejs webowy do badania podobieństwa tekstów w języku angielskim (dla tekstów w języku polskim użyj strony). Wykorzystane narzędzia:
Welcome to web interface for English texts similarity analysis (for texts in Polish use: page). The tools used include:
 1. Open "Input data" section and choose data from local directory (from 2 to 15 files)
 2. Choose features you are looking for in "Choice of features".
 3. Choose clustering parameters in "Clustering options".
 4. Go to „Additional options” to initiate another clustering. Only clustering parameters may be modified within this option, which shortens time needed for analysis. Computation may take long (especially in case of large files), so it is useful to provide e-mail address for notification of completion.
 5. Click „Analyze” button.
 6. Upon completion data will be displayed below along with links to other visualisations.
 1. W sekcji "Dane wejściowe" można pobrać dane z dysku lokalnego (co najmniej dwa, nie więcej niż 15) lub z adresu URL (spakowanych w formacie zip).
 2. Wybrać cechy wyznaczane z tekstu (sekcja "Wybór cech")
 3. Wybrać parametry grupowania (sekcja "Opcje grupowania")
 4. W sekcji "Opcje dodatkowe" istnieje możliwość ponownego grupowania dla wyznaczonych cech. Po wybraniu tej opcji można zmodyfikować tylko parametry grupowania. Pozwala to skrócić czas ponownej analizy.
  Czas przetwarzania (szczególnie dla dużych plików) może być długi, więc warto wpisać adres e-mailowy do powiadomienia
 5. Wcisnąć przycisk analizuj
 6. Po wykonaniu analizy wyświetli się dendogram i udpstępnione zostraną linki do zawansowanej wizualizacji oraz seleckji cech istotnych.
 
 
 

 Liczba wystąpień w dokumencie:Number of occurrences in a document:

 Elementy:Elements:

 Interpunkcja:Punctuation:

(lista) (list)

 Części mowy:  Word classes:

 Pozostałe klasy gramatyczne:  Other grammatical classes:

 Sekwencje klas gramatycznych:  Sequences of grammatical classes:

 Nazwy własne:Named entities:

 Wartości :Values: