TermoPL

Użyte narzędziaUsed tools

Any2txt

Analizator morfologiczny Morfeusz 2 ze słownikiem SGJP

Morfeusz 2 with SGJP dictionary (for morphological analysis)

Morfeusz

Instrukcja Instructions

1

Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst (pliki doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony

Drop file/link or write/paste text. The following formats will be automatically converted to text: doc, docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf. File size is limited

2

Następnie wybrać przycisk "Analizuj" i poczekać na załadowanie wyniku. Im większy rozmiar załadowanych plików tym dłuższy czas ładowania (będzie wyświetlony pasek postępu)

Next press "Analyse" button and wait for the results to be displayed. The bigger files for rendering the longer waiting time for loading results (progress bar will be displayed)

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL. W zakładce "Tekst" po najechaniu na słowo wyświetli się tag morfologiczny w formacie NKJP

Upon completion data will be displayed in CCL format. In "Text" tab, after hovering over a word, a morphological tag will be displayed in NKJP format

Opcje

Options

Adres pliku (zip)

URL of zip file

Przykładowe korpusy

Example corpora

Korpus dSpace

dSpace corpus

Wybrano: "Żeromski"

Źródło plików - publiczne korpusy serwisu CLARIN-PL dSpace

Files source- public corpora of CLARIN-PL dSpace service

Wczytywanie danych...Loading data...

Źródło plików- Twoje prywatne pliki przechowywane w serwisie CLARIN-PL Nextcloud. Files source- your private files stored in CLARIN-PL Nextcloud service.

Wynik

Result

# Ranking PojęcieTerm Pojęcie zlematyzowaneLematized Term C-value DługośćLength Freq_s Freq_in KontekstContext